Σε αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση που οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν στριμώξει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι λογαριασμοί ρεύματος φτάνουν σε αφάνταστα ύψη και οι απλές οικογένειες βυθίζονται στην απόλυτη φτώχεια, στερημένες βασικών αγαθών επιβίωσης όπως το ρεύμα, προτρέπεται ο Δήμος Πατρέων μέσω της Αντιδημαρχίας Υγείας και Πρόνοιας. για την εφαρμογή – στο σκέλος της εξέτασης των αιτημάτων και της επικύρωσής τους ανάλογα, στις περιπτώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις – της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης ευπαθών νοικοκυριών, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, με την παροχή εφάπαξ συνδρομής. .

Έκδοση του Υπουργείου Εξωτερικών/ΔΙΕ/7422/130/23.01.2023 (ΦΕΚ 276/23.01.2023, τεύχος Β’), με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 2 της κατωτέρω διατάξεως του Υπουργείου Εξωτερικών. υποθέσεις/ ΔΙΕ/70697/861/14.07.2020 (Αρ. ΓΓ 3088 / 24.07.2020 Αρ. Β’) για την παροχή εφάπαξ ειδικής βοήθειας για την υποστήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα που αποσυνδέονται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης λόγω καθυστερούμενα.

Με τη νέα τροπολογία δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για εφάπαξ βοήθημα επανασύνδεσης της ηλεκτροδότησης σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο έως τις 31.12.2022.

Η προαναφερθείσα εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα του συνεχούς αγώνα μας ενάντια σε πολιτικές που κάνουν τους ανθρώπους να ζουν στο σκοτάδι, πολιτικές που σκόπιμα δημιουργούν κοινωνικά αδιέξοδα ανεξέλεγκτων διαστάσεων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας έθεσε εγκαίρως τον κατάλληλο μηχανισμό ελέγχου και έγκρισης των αιτήσεων ώστε να προωθηθούν άμεσα -ακόμα και αυθημερόν- στη ΔΕΔΔΗΕ για την επαναφορά του ρεύματος.

Ακολουθούν οι προϋποθέσεις που θέτει η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΕ/124788/2150 (ΦΕΚ 6302/Β/29-12-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Χορήγηση εφάπαξ ειδικής βοήθειας για την υποστήριξη καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος που έχουν αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο λόγω καθυστερήσεων».


Αντιδήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Πατρέων: Επανασύνδεση του ρεύματος

Για νοικοκυριό που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια προσαυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης με τη βοήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα οποία παρέχονται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητα για τη ζωή τους, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2250) ευρώ, μέχρι το συνολικό όριο των τριάντα μία χιλιάδων πέντε. εκατό (31.500) ευρώ ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του ανωτέρω εδαφίου προσαυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για ένα νοικοκυριό. που περιλαμβάνει και ένα άτομο ή άτομα που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη χρησιμοποιώντας ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παρέχονται στο σπίτι και είναι απαραίτητα για τη ζωή τους.

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. Να έχουν τον εαυτό τους και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 του Δ13/γ. 33475/1935/15.06.2018 απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης» (Β’ 2281), κατά περίπτωση, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συνολικής φορολογητέας αξίας, με βάση τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΦΑ) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, μέχρι του ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξημένο κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος και μέχρι εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

2. Τα μέλη του νοικοκυριού τους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με εξαίρεση την παράγρ. i περίπου. β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 για πολύτεκνους και μη δήλωση δαπανών διαβίωσης για αμοιβές πληρώματος σκαφών αναψυχής, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τον πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φόρο εισοδήματος. επιστροφές μελών νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει ή έχει παραταθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο η προθεσμία υποβολής που ορίζεται από τους γραπτούς κανονισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν για να υποβάλουν το αίτημά τους, καθώς και για άλλες πληροφορίες:

Στον αντιδήμαρχο υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας ν.ε.ο. Πατρών Αθήνα αρ. 15 – 3ος όροφος και τηλεφωνικά: 2610 462053, 2610 450283

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected].

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *